Mreža podrške

Mreža podrške predstavlja  resurs kojeg je potrebno kontinuirano graditi u lokalnoj zajednici te ju čine ustanove, institucije i organizacije – pružatelji usluga socijalne zaštite kao i ustanove pravosudnog sistema čiji je fokus pružiti podršku djeci i mladima  u sukobu sa zakonom u procesu izlaska iz ustanove i osamostaljivanja.

Također mreža podrške je i resurs koji ima potencijal spriječiti da određeno ponašanje koje maloljetnik poduzima u svrhu zadovoljenja svojih potreba uopće dođe do razine smiještaja u ustanovu, dakle njegova uloga je preventivna i rano interventna. 

Mrežu podrške čine:
 • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, Odsjek Poremećaji u ponašnju
 • Centar za socijalni rad Tuzla
 • Odgojni centar Tuzlanskog kantona
 • Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona
 • Odgojno popravni dom Orašje
 • Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ
 • Centar za socijalni rad Kladanj
 • Centar za socijalni rad Lukavac
 • Centar za socijalni rad Kalesja
 • Centar za socijalni rad Živinice
 • Asocijacija Margina
0 0