Naši partneri

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u tuzli

odsjek poremećaji u ponašanju

Slika
Odsjek Poremećaji u ponašanju bavi se primarnom prevencijom, detekcijom, identifikacijom, dijagnosticiranjem, raznim intervencijama i tretmanom, procesuiranjem i naknadnom brigom za djecu,  mlade i odrasle osobe s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju, te njihovim socijalnim okruženjem, u funkciji odgoja, socijalizacije, rehabilitacije i socijalne integracije. Studij Poremećaji u ponašanju u većini zemalja okruženja i šire, poznat je kao studij socijalne pedagogije.

Socijalni pedagog je nezavisan stručnjak, čije se osnovne aktivnosti ostvaruju na području prevencije, tretmana i posttretmana djece, mladih i odraslih osoba s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju. Socijalni  pedagozi kao stručnjaci, danas su priznati u brojnim zemljama Evropske unije, kao i u ostalim zemljama svijeta.

Odgojno popravni dom orašje

partner

Slika
Izgradnja OPD  je započeta  u 2011. godini  a  završena u 2015.godini i prostire se na 18 dunuma od čega 3000 metara2 natkrivenog prostora za dječake i djevojčice kojima Sudovi izreknu odgojnu mjeru upućivanja u popravni dom.Odjeljenje odgojno-popravnog doma ( OPD) je kapaciteta 60 kreveta za smještaj  maloljetnika/ca  i mlađih punoljetnih osobe ( muškog i ženskog spola) starosti od 16-21 godine. Pored smještajnih objekata u kompleksu se nalazi, ambulanta sa stacionarom, restoran s kuhinjom, upravne zgrade, objekta sa prostorijama za vjerske obrede, radionice i učionice sve  po evropskim standardima u kojima će se vršiti preodgoj prijestupnika, a oni će imati i mogućnost da završe započeto školovanje.

Centar za socijalni rad tuzla

partner

Slika

Djelatnost Centra za socijalni rad Tuzla u 2009. godini, odvijat će se u skladu sa programskim ciljevima i sadržajima socijalne i dječije zaštite na području koje pokriva ova služba, zavisno od cjelokupnih društvenih kretanja koji će uslovljavati proces rada i prilagođavanje novonastalim uslovima, a posebno od finansijskih sredstava koja su  utvrđena za rad ove Ustanove budžetom osnivača za 2009.godinu.

Osnovna koncepcija rada Centra za socijalni rad Tuzla je da se u politici sprovođenja socijalne zaštite nastavi sa pružanjem svih vidova zaštite i pomoći građanima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, ali u isto vrijeme iznalaze i predlažu nova rješenja zajedno sa ostalim nosiocima u organima vlasti.

odgojni centar tuzlanskog kantona

partner

Slika

Odgojni centar sam ili u saradnji sa drugim relevantnim institucijama i udruženjima, priprema i realizira projekte, programe i poduzima druge aktivnosti, u cilju prevencije i smanjenja maloljetničkog prestupništva, kao i obezbjeđuje angažman maloljetnika na dobrovoljnoj osnovi za vrijeme izvršavanja odgojne mjere, na korisnim radovima na području Tuzlanskog kantona, koji odgovaraju njihovom uzrastu, stepenu duševne i tjelesne razvijenosti, sposobnostima i sklonosti.

0 0