O nama

Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ je lokalna nevladina organizacija koja provodi programe koji potiču deinstitucionalizaciju i jačanje uloge zajednice u životima djece, mladih i odraslih u riziku od socijalne isključenosti. Ovo podrazumijeva provedbu programa I akcija s jasnim ciljem jačanja pojedinaca i stvaranja resursa koji grade otpornost pojedinca i promoviraju njegovu uključenost u lokalnu zajednicu.

U dosadašnjem radu, u skaldu sa Strateškim planom Udruženja (2019-2022) glavne korisničke skupine su mladi u riziku, mladi u sukobu sa zakonom te ljudi u pokretu. Bitna strateška orijentacija naše organizacije je i preventivan rad na promicanju zdravih stilova življenja, rodne ravnopravnosti te nenasilnog ponašanja mladih. U ovu svrhu brojne aktivnosti ulažemo u preventivan rad s mladima koji su u srednjim školama ili u lokalnoj zajednici.

Naša organizacija je osnivač i član “Lokalne mreže podrške za mlade u sukobu sa zakonom” koja okuplja brojne ustanove, institucije i lokalne organizacije čiji je cilj koordinacija i kooperacija za podršku mladima u sukobu sa zakonom, posebno nakon povratka u lokalnu zajednicu.  U proteklom periodu uspostavili smo brojna partnerstva na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou, uključujući  centre za socijalni rad (Tuzla, Kalesja, Kladanj, Lukavac, Živinice, Bihać, Livno), Odgojni centar TK, Odgojno-popravni dom Orašje, Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Catholic relif service (CRS), Asocijacija Margina, IOM BiH, DRC, UNHCR, Caritas, kao i sa brojnim lokalnim udruženjima/nevladinim organizacijama.

ISKUSTVO

Od svog osnutka Udruženje provodi programe koji su fokusirani na razvoj resursa u lokalnoj zajednici koji će ranjivim članovima te zajednice osigurati bolju socijalnu uključenost i prilike koje su im nedostajale da budu aktivni članovi svojih zajednica.

Lokalni NVO-i u borbi protiv trgovine ljudima u migracijama (2022 - 2024) je projekat podržan od USAID/INSPIRE programa. Sam projekat doprinosi jačanju učešća lokalnih nevladinih organizacija u učinkovitom suzbijanju i borbi protiv trgovine ljudima, na način da jača zaštitu od trgovine ljudima među djecom i mladima u mješovitim migracijskim tokovima, kroz primjere dobrih praksi, kao i uspostavljanje savjetovališta u tri lokalne zajednice u kojima djeca i mladi borave.

Interventna podrška migrantima u BiH (2021 – 2025) nastavak projekta sa novim partnerima Caritas BiH, IPSIA, u sklopu projekta BRAT (Balkan Route Accoglienza in Transito), PUŽ nastavlja sa implementcijom sigurnog smještaja za ranjive kategorije koje obuhvaćaju žene i porodice s djecom, osobe lošeg zdravstvenog stanja te maloljetnike bez pratnje, te organizira i vodi sigurnu kuću kapaciteta 35 smještajnih jedinica.

Interventna podrška migrantima u BiH (2019 – 2021) je višeslojni projekat Chatolic relif service (CRS) koji provode u Tuzli, a naša organizacija je partner na implementciji sigurnog smještaja za ranjive kategorije koje obuhvaćaju žene i porodice s djecom, osobe lošeg zdravstvenog stanja te maloljetnike bez pratnje.  PUŽ organizira i vodi dvije sigurne kuće te raspolaže sa 35 kreveta.

Dnevni boravak za mlade u pokretu (2020) je projekat koji omogućava mladima u pokretu, u dobi od 15 do 25 godina da koriste usluge obavljanja lične higijene, pranja odjeće, pristupa informacijama, osvježenja te zaštite i psihosocijalne podrške. Od početka projekta u aprilu 2020, do danas preko 550 korisnika je koristilo naše usluge.

Podrška mladima u sukobu sa zakonom Katapult (2019), je jedan od takvih programa koji pruža mladima u sukobu sa zakonom vještine i resurse koji im omogućuju da žive živote bez činjenja krivičnih djela. Ovaj projekat je finansiran sredstvima EU, kroz partnersku organizaciju Asocijacija Margina, i uključivao je tri komponente; - uspostava mreže podrške za mlade u sukobu sa zakonom, -jačanje kompetencija stručnjakanja/inja koji rade s mladima u sukobu sa zakonom te jačanje kompetencija samih mladih kroz model Nenasilne komunikacije (NVC). U projektu je sudjelovalo 79 mladih u sukobu sa zakonom, 31 djelatnik/ca iz 9 ustanova su prošli edukacije, te kreirana je mreža podrške mladima u sukobu sa zakonom koja okuplja 11 lokalnih ustanova, institucija i lokalnih organizacija na području Tuzle. Kao dodatni rezultat ovog projekta nastao je priručnik „Primjena modela Nenasilne komunikacije u radu s mladima u sukobu sa zakonom“.

OsnaŽENA i Odvažna (2019) – je projekat koji ima za osnovni cilj pružiti podršku ženama u sukobu sa zakonom kroz podizanje svijesti o uzrocima  koji dovode do činjenja krivičnih djela žena, naglašavajući rodnu komponentu koja igra značajnu ulogu u životim ovih žena. Kroz direktan rad na rodnim identitetima uključenih sudionica iz Kazneno-popravnog zavoda Tuzla, organiziranju okruglih stolova sa lokalnim akterima te kreiranju Forum teatar predstave sa životnim pričama naših sudionica, ovim projektom je obuhvaćena 21 žena u sukobu sa zakonom, 8 ustanova je sudjelovalo u okruglom stolu „Tko je ONA?“, te 92 osobe iz lokalne zajednice su pratile predstavu koja je nastala u okviru projekta, a scenariji su odigrali studenti i studentice Univerziteta u Tuzli.  

„Hoćeš se kladit?“ (2018) je projekat prevencije kockanja i klađenja među djecom i mladima, koji je omogućio izradu domaćeg i autorskog programa prevencije kockanja/klađenja  „Hoćeš se kladit?“ profesorica sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, te su kroz ciklus edukacija educirani stručni suradnici/ce četiri srednje škole u gradu Tuzli za provedbu ovih radionica/programa prevencije.  

0 0