Slika 71

PUZev Fond Solidarnosti

PUZev FOND SOLIDARNOSTI - PFS (eng. PSF) je organizacijski instrument pomoći, zaštite i podrške za najranjivije korisnike koje dolaze u kontakt sa servisima Centra za pružanje usluga u zajednici PUŽ. PFS-u doprinose razni partneri i pojedinci koji sarađuju sa Centrom za pružanje usluga u zajednici PUŽ, kroz svoje kontribucije/donacije tokom čitave kalendarske godine. Svrha našeg fonda solidarnosti, je da omogući brzu i na potrebama temeljenu financijsku podršku intervencijama koje se trebaju pružiti prema pojedincu ili grupi u riziku. 

PFS-om upravljaju tri djelatnika Centra za pružanje usluga u zajednici PUŽ na osnovu Smjernice za korištenje sredstava PUZevog Fonda Solidarnosti (Upravni odbor CPUZa, 2022) [vidjeti ispod]. Ova fleksibilnost u pristupu financijskim sredstvima omogućava da budemo responzivni na potrebe najranjivijih pojedinaca sa kojima radimo, a primjeri upotrebe sredstava iz PFS-a se nalaze u vrlo jednostavnim intervencijama osiguravanja vidnog pomagala za slabovidnog korisnika, do osiguravanja sanitetskog prijevoza i pratnje teško povrijeđenog korisnika do privremenog prihvatnog centra. PFS je jednostavno aktivirati kroz pojednostavljenu proceduru zahtjeva koju može podnjeti svaki djelatnik Centra za pružanjeusluga u zajednici PUŽ, na vlastitu inicijativu ili inicijativu bilo kojeg partnera/korisnika. PFS može pomoći i drugim organizacijama kada im je potrebna fleksibilna i brza financijska podrška koja može umanjiti patnju i pružiti zaštitu ljudima u pokretu.  

Na ovaj način, svatko tko da kontribuciju fondu sudjeluje u zaštiti i podršci najranjivijim pojedincima, u momentima kada svi drugi mehanizmi zakažu. Kroz PSF solidarnost je naša snaga.
Intervencije koje su prihvatljive: 
  • jednokratna novčana pomoć korisniku u svakodnevnom življenju 
  • medicinska briga i pomagala
  • troškovi hitnog smještaja i prijevoza
  • nabavka odjeće/obuće/hrane
  • nabavka ogrijeva
  • troškovi liječnika/zubara/advokata/psihologa
  • obnavljanje prkinutih porodičnih veza
  • troškovi ukopa
  • ostali troškovi koji su nužni za umanjenje rizika ili teškoće

inicijalni zahtjev za financijskim sredstvima

Nakon što podnesete inicijalni zahtjev za odobravanjem financijskih sredstava, u roku od 24 sata biti ćete kontaktirani od voditelja slučaja koji će biti dodijeljen vašem zahtjevu. Voditelj slučaja može tražiti dodatne informacije uključujući i lične podatke kako bi proveo proceduru odobravanja sredstava. 
0 0