Info zona

Održana predavanja i radionice o značaju izricanja i načinima implementacije odgojnih preporuka

 

27.12.2019 10:44
Slika
 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u partnerstvu sa NVO Centar za pružanje usluga u zajednici-PUŽ iz Tuzle i Univerzitetom u Tuzli, Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom, Odsjek:Poremećaji u ponašanju organizirao je edukaciju stručnih zaposlenika centara za socijalni rad u oblasti primjene odgojnih preporuka. Edukacija je trajala dva dana u trajanju od 9.30-17.00 u prostoru Dramar Centra u Tuzli. Prvi blok predavanja odradila je Dr.sc.Lejla Kuralić-Ćišić, doc. Drugi blok predavanja odradila je Dr.sc. Meliha Bijedić, van.prof. Sadržaj edukacije obuhvatao je sljedeće tematske oblasti:

  • Uloge nadležnih institucija u sprovedbi odgojnih preporuka; način primjene odgojnih preporuka prema maloljetnim učiniteljima krivičnih djela; smjernice za provedbu odgojne preporuke, početak provedbe i sadržaj rada.
  • Uspostavljanje međusektorske i multidisciplinarne saradnje, kao preduslov za uspješnu provedbu odgojnih preporuka.
  • Uslovi za primjenu odgojnih preporuka, ciljevi koji se njima žele postići, rokovi za primjenu i provođenje, te organi koji učestvuju u postupku, tok provedbe, metode, postupci i tehnike rada i tretmana.
  • Izrada i provođenje individualnog tretmana maloljetnika i praćenje sprovođenja odgojnih prepeoruka.

Realizaciju aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka je podržalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Članovi organizacionog tima bili su: Dr.sc.Suada Selimović i Danijel Vasilj.

0 0