Mreža podrške

Mreža podrške predstavlja  resurs kojeg je potrebno kontinuirano graditi u lokalnoj zajednici te ju čine ustanove, institucije i organizacije – pružatelji usluga socijalne zaštite kao i ustanove pravosudnog sistema čiji je fokus pružiti podršku djeci i mladima  u sukobu sa zakonom u procesu izlaska iz ustanove i osamostaljivanja.

Također mreža podrške je i resurs koji ima potencijal spriječiti da određeno ponašanje koje maloljetnik poduzima u svrhu zadovoljenja svojih potreba uopće dođe do razine smiještaja u ustanovu, dakle njegova uloga je preventivna i rano interventna. 

Mrežu podrške čine:
  • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, Odsjek Poremećaji u ponašnju
  • Centar za socijalni rad Tuzla
  • Odgojni centar Tuzlanskog kantona
  • Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona
  • Odgojno popravni dom Orašje
  • Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ
  • Centar za socijalni rad Kladanj
  • Centar za socijalni rad Lukavac
  • Centar za socijalni rad Kalesja
0 0